Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig som Kund och My Dresscode Rentesy AB. Vi erbjuder privatpersoner och företag att hyra och köpa väskor och kläder via vår Webbsida, www.mydresscode.se.

För dig som konsument gäller konsumenträttslig lagstiftning för din beställning. Vissa bestämmelser i villkoren gäller enbart när ett konsumentförhållande föreligger. Det anges i så fall uttryckligen.

Villkoren tillämpas på alla beställningar som görs via hemsidan www.mydresscode.se

  1. DEFINITIONER

1.1 Nedanstående uttryck ska ha följande betydelse i Villkoren:

Avtalet: Villkoren, Bekräftelsen, betalningen utgör avtalet.

Bekräftelse: En bekräftelse som innehåller detaljerad information kring din beställning.

My Dresscode: bolagsnamn Rentesy AB, org. nr. 559032-6392.

Beställning: En specifik beställning av Kunden gällande köp eller hyra av produkter från My Dresscode.

du och dig: Kunden.

Kunden: Den fysiska eller juridiska person som genomför en Beställning.

Produkt: Den eller de produkter, såsom väskor och kläder, som vid var tid utbjuds av My Dresscode till uthyrning eller försäljning via Webbplatsen.

vi och oss: My Dresscode.

Villkoren: Dessa allmänna villkor.

Webbplats: My Dresscode webbplats, med nuvarande webbadress www.mydresscode.se.

1.2 Definierade ord och uttryck som anges i olika böjningsformer påverkar inte definitionens innebörd.

  1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

2.1 Innan du genomför en Beställning måste du ha läst, förstått och accepterat Villkoren. Du accepterar Villkoren genom att klicka i rutan ”Jag har läst och accepterat villkoren”.

2.2  För att genomföra Beställningar så måste du vara minst 18 år, annars krävs målsmans godkännande.

2.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra i Villkoren. Om Villkoren ändras blir de gällande för Beställningar som sker från det datum Villkoren publiceras på Webbplatsen. För redan genomförda Beställningar gäller Villkoren i dess lydelse vid datumet för Beställningen.

3. BESTÄLLNING

3.1 Du kan välja att antingen hyra eller köpa Produkter, i enlighet med vad som anges på Webbplatsen och i Villkoren. Genom att klicka på knappen ”Betala” bekräftar du din Beställning. Du är införstådd med att det innebär ett betalningsansvar liksom att det kommer debiteras dig genom ett av dig valt betalsätt till ett belopp motsvarande Beställningens pris, med de avgifter och skatter som omfattas av Beställningen.

3.2 Efter slutförd Beställning skickas ett mail från oss med en Bekräftelse på din Beställning. Bekräftelsen innehåller detaljerad information om din Beställning. Om du inte mottagit en Bekräftelse inom 24 timmar, vänligen kontakta oss på [email protected]

3.3  Produkter uthyrs och säljs i befintligt skick, produkterna kan vara begagnade eller nya.

4. HYRA

4.1 Du kan hyra de Produkter som listas på Webbplatsen. För att hyra en Produkt trycker du på knappen ”Slutför Köp” och slutför din Beställning enligt anvisningarna på Webbplatsen.

4.2 Kortast möjliga hyresperiod är fem kalenderdagar från att en Beställning levererats. Du väljer att hyra en produkt i 5 eller 12 dagar enligt kalenderfunktionen. Kontakta oss på [email protected] om du önskar hyra annan period än standard.

4.3 En förutsättning för att hyra Produkter av oss är att du har en giltig hemförsäkring under hela hyresperioden. Du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vilka villkor som gäller för lösöre som du hyr. Du står för eventuell självrisk i de fall att en väska skadas eller blir stulen.

4.4 Äganderätten till en uthyrd Produkt kvarstannar hos My Dresscode AB. Efter avslutad hyresperiod ska uthyrd Produkt återlämnas. En uthyrd Produkt får under inga omständigheter överlåtas, hyras ut eller på andra sätt avyttras.

5. ANSVAR VID HYRA

5.1 Under hyresperioden är du ansvarig för Produkten. Du förbinder dig att ta hand om Produkten väl och ansvarar för att Produkten inte utsätts för annat än vad som utgör normalt slitage.

5.2  Skador på hyrd Produkt, som inte anses utgöra normalt slitage, innefattar bland annat men inte uttömmande:

–        Märken, hål, sprickor, repor, revor, bucklor, brännmärken och färgavskrap.

–        Permanenta fläckar och missfärgningar från exempelvis tusch, bläck, målarfärg, blyerts, olja fett och matrester.

–        Skador orsakade av eld, vatten, djur, mögel, brännbara eller illaluktande vätskor, alkohol, vapen, urin, avföring.

–        Andra skador som uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse.

5.3 Om en Produkt vid avslutad hyra är skadad, och skadan inte är hänförlig till normalt slitage, har vi rätt till ersättning för att åtgärda skadan. Om skadan inte är möjlig eller ekonomiskt försvarbar att åtgärda, har vi rätt till ersättning uppgående till det ursprungliga försäljningspriset.

5.4 Du ansvarar för att hyrd produkt återlämnas i tid. Vid försening av återlämning kommer full hyra att krävas samt eventuella avgifter.

6. LEVERANS

6.1 Vi erbjuder leveranser som utförs av vår logistikpartner PostNord AB:

–        Leverans till ditt närmaste postombud.

–        Leverans direkt till din dörr (om det finns möjlighet, observera att extra kostnader kan tillkomma för detta)

Inom Stockholm erbjuder vi även upphämtning på överenskommen plats, eventuell överlämning överenskoms via personlig kontakt via mejl, telefon eller andra medier.

6.2 Leverans sker i samarbete med våra logistikpartners. Leveranstiden anges preliminärt i samband med din Beställning. I annat fall kontaktar vi dig. När din Beställning finns redo för leverans kommer du att kontaktas av ansvarig logistikpartner och du får en avisering för att hämta ut på ombud.

6.3 Om produkten inte hämtats ut vid ombud innan sista hyrda dagen i bokningen så skickas paketet tillbaka via ombudet till oss. Du kan då eventuellt bli debiterad för detta.

6.5 Alla Beställningar som skickas med vår logistikpartner Post-Nord AB är försäkrade under leverans. Du uppmanas att vid mottagande av din Beställning kontrollera den levererade Produkten. Skador och avvikelser som är synliga vid leveranstillfället måste meddelas direkt till oss och noteras på frakthandlingen. Om en Produkt levereras skadad, defekt eller på annat sätt är felaktig ska du så snart som möjligt reklamera detta till oss, dock senast inom tre timmar från det att du upptäckt eller borde upptäckt felet. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer i samband med leverans. Om du vill framföra krav på grund av skada som uppkommit i samband med leverans, vänligen kontakta den logistikpartner som utfört leveransen.

6.6 För all typ av returfrakt, exempelvis vid avslutad hyra och åberopande av ångerrätt, ska du vara oss och vår logistikpartner behjälplig för att möjliggöra returfrakten.

7. PRISER OCH BETALNING

7.1 Samtliga priser på Webbplatsen anges i svenska kronor inklusive moms. Leveranskostnad tillkommer på alla Beställningar i enlighet med aktuell prislista, om inte annat särskilt anges.

7.2 Kostnaden för hyra debiteras i förskott. Den första betalningen sker i samband med Beställningen, därefter om uthyrning ska förlängas så betalas även detta i förskott.

7.3 Din Beställning betalas genom betalningstjänsten Swish.

8. TIDIG UPPSÄGNING OCH ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

8.1 Om en pågående hyra avslutas innan utgången av den initiala hyresperioden, ska Kunden ändå betala för den återstående delen av den initiala hyresperioden, och vara behjälplig med samt betala för returfrakt av Produkten.

8.2 Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med Avtalet, förbehåller sig My Dresscode rätten att häva Avtalet, återta Produkten och kräva ersättning för uppkomna kostnader med anledning av avtalsbrottet.

9. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER

9.1 När avtal ingås på distans har konsumenter som huvudregel en lagstadgad ångerrätt. Om du har genomfört en Beställning som konsument har du rätt att häva din Beställning inom 14 dagar från dagen för leverans.

9.2 Produkten ska vid åberopad ångerrätt skickas till oss inom 1 dagar från det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. De kostnader som uppkommer, exempelvis fraktkostnader, betalas av dig. Vid returfrakt på grund av att du utnyttjar din ångerrätt ansvarar du för Produkten till dess den ankommer till oss, att Produkten är tillräckligt emballerad, om möjligt i originalförpackning, och att Produkten skickas på ett tillförlitligt sätt.

9.3 Återbetalning görs så snart som möjligt, senast 5 dagar från det att vi har mottagit och godkänt Produkten i retur från dig. Om du har valt ett annat leveransalternativ än standard-leverans eller leverans till närmaste postombud, så kommer den överskjutande delen av leveranskostnaden inte att återbetalas. Om ditt nyttjande av Produkten har inneburit en värdeminskning så kommer vi att göra ett avdrag med ett belopp motsvarande värdeminskningen.

10. GARANTI

10.1 Garanti för de Produkter som kan beställas från oss varierar beroende på Produktens tillverkare. Vänligen kontakta oss eller Produktens tillverkare om du har frågor om garanti för en specifik Produkt. Produkterna är äkta och kan äkthetsbevisas vid behov.

11. REKLAMATION FÖR KONSUMENTER

11.1 Om en Produkt är felaktig kan du som konsument reklamera detta till oss. Reklamation ska ske inom skälig tid, dock senast inom tre timmar från det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Du kan endast reklamera fel som fanns på Produkten när den levererades till dig från oss. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om felet inte är sådant att varan är felaktig enligt konsumentköplagen.

11.2 Vid godkänd reklamation står vi för returfrakten och återbetalar dig det du har betalat för den reklamerade Produkten. Återbetalning sker inom 30 dagar från att reklamationen godkänts.

12. PERSONUPPGIFTSHANTERING

12.1 Vi kan komma att samla in personuppgifter när du genomför en Beställning. Om du kontaktar oss och uppger personuppgifter kan även dessa att samlas in och behandlas. Vid registrering ombeds du att ange namn och kontaktinformation. När du genomför en Beställning ombeds du även att ange leveransinformation. Vid hyra av Produkter eller Beställningar av större värden kan vi komma att inhämta en kreditupplysning från tredje part. Användaren kan bli ombedd att lämna ytterligare personuppgifter i samband med bokning av en leverans.

12.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra Beställningar och för att kommunicera med dig inom ramen för Avtalet. Den lagliga grunden för behandlingen är för att fullgöra Avtalet med dig. Vi behandlar även dessa personuppgifter i syfte att förbättra kvaliteten på Webbplatsen. Vi kommer att skicka Bekräftelser till dig efter genomförd Beställning. Vi kan också skicka marknadsföring om våra Produkter och erbjudanden. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterad information från oss kan du välja att avregistrera dig genom att kontakta oss.

12.3 Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

12.4 För att genomföra leveranser av Beställningar kommer vi att dela dina personuppgifter med våra logistikpartners. Vi är personuppgiftsansvariga och logistikpartnern är personuppgiftsbiträde för dessa personuppgifter. Vi samarbetar med följande logistikpartner:

  • PostNord AB, org. nr. 556771-2640.

12.5 Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om du har skäl att anta att personuppgifter som vi behandlar är inkorrekta ber vi dig att kontakta oss med korrekta uppgifter eller ändra dina personuppgifter genom att logga in på Min Sida.

12.6 Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Begäran måste skickas in skriftligen till oss och vara underskriven av dig.

12.7 Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan genomföra Beställningar eller att en pågående hyra måste avslutas.

12.8 Vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga.

12.9 Personuppgifterna behandlas inom EU/EES. Personuppgifterna kommer att lagras av Google Ireland Limited inom EU.

13. COOKIES

13.1 Vi använder oss av cookies på Webbplatsen, för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Webbplatsen. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, sessionscookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.

13.2 Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att Webbplatsen inte fungerar som avsett.

14. FORCE MAJEURE

14.1 Skulle vi vara förhindrade att fullgöra våra skyldigheter enligt Avtalet på grund av omständigheter som ligger utanför My Dresscode’s kontroll såsom vid force majeure, inbegripet men inte uttömmande krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, m.m., ska My Dresscode’s ha rätt att skjuta upp fullgörelsen av sina förpliktelser enligt Avtalet under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

15. ÖVRIGT

15.1 Vi förbehåller oss rätten att neka en Kund att genomföra Beställningar på Webbplatsen, baserat på innehållet i en eventuell kreditupplysning, eller om vi har anledning att anta att Kunden bryter eller kan komma att bryta mot Villkoren. Avstängning gäller för en obestämd tid om inget annat anges, och Kunden kommer att upplysas om avstängningen.

15.2 Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i vår kommunikation, innefattande produktinformation och priser, samt för prishöjningar av våra leverantörer och slutförsäljning av Produkter.

16. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING

16.1 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.

16.2 Konsumenter kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning. För att få tvist prövad kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenter kan även hitta information och få hjälp via EU-kommissionens onlineplattform för alternativ tvistlösning här.

16.3 Tvist med anledning av Avtalet ska slutligen avgöras i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

******

 

FÖRETAGSINFORMATION

Rentesy

Organisationsnummer: 559032-6392

VAT nummer: SE559032639201

 

Birger Jarlsgatan 98

SE-113 58 Stockholm

Du är välkommen att kontakta kundservice via vår chatt på Webbplatsen eller via e-post till [email protected]

 

 

Copyright © 2019 Rentesy AB